Вторник, 03 Май 2011г. 15:45ч.

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - село Добротица

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - село Добротица

Адрес: с. Добротица

Моб.тел.: 0888/729 644;

E-mail: oudobrotica@mail.bg

ЗА НАС

Основно училище "Отец Паисий" село Добротица,се намира на територията на община Ситово, област Силистра. В него учат деца от 1 до 8 клас включително.Режимът на обучение е –една смяна: само сутрин.Училището е с общинско финансиране. Приемът на ученици е по вид паралелка: непрофилирана  и полуинтернатна и полудневна паралелки и група.

ДИРЕКТОР

 

В момента директор на училището е Златан Вълчев.

 

Вторник, 03 Май 2011г. 14:52ч.

РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД

РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД

Адрес: гр.Радомир, Индустриална Зона

Тел.: 0777/80 489

Факс:0777/82 134;   0777/80 558;

E-mail: rmi@rmi-bg.com

Web site:www.radomir-metal-industries.com

ЗА НАС

Заводът е разположен на 1 800 000 кв.м. площ. Намира се на около 50 км. югозападно от столицата на Република България - гр. София, непосредствено до пътя София - Перник - Радомир - Кулата - Атина. Има отлично изградена инфраструктура, включително връзка с Националната ж.п. мрежа, и е захранен с природен газ. Предприятието разполага със собствена трансформаторна ел. станция, която има директна връзка с Националната електро-енергийна система за високо напрежение. Опазването на околната среда е един от приоритетите в дейността на завода. Пречиствателните съоръжения отговарят на изискванията на Европейските стандарти за качество на въздуха и водите. Инвестиционната политика на завода е насочена, към модернизация на управлението на съществуващото оборудване и доставка на нови машини и съоръжения, свързани с механообработката и стоманодобива - шлайф до ф1600 на фирма "Херкулес" и ЕШП на фирма "Интеко".
Стратегията за развитие на ‘Радомир Метал Индъстрийз' АД е пряко свързана и се базира на развитието на човешките ресурси в дружеството. Важен момент в развитието на човешките ресурси е обучението на кадрите. Фирмата провежда последователна политика за обучение и квалификация на кадрите си в различни професионални направления. От април 2008 фирмата участва и в Оперативната програма ‘Развитие на човешките ресурси'.
„Радомир Метал Индъстрийз” АД обявява процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект : „Доставка, инсталация и въвеждане на съвременна ERP система за управление на ресурсите в предприятието и нужното за работата на системата оборудване” по проект 4МС-02-61/27.04.2012 - Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

ИСТОРИЯ

Изграждането на фирмата започва през месец октомври 1976 година. Първите производствени мощности - цех за разделяне на въздуха и цех за механообработка са пуснати през 1979 година. Стоманодобивния и ковашко-пресов цех започват работа през 1984 г. Първата течна стомана е получена на 06.02.1984 година. Официалното откриване на завода става през месец юли 1986 година.
На 30.06.1999 година в резултат на подписан договор с Правителството на Република България завода е приватизиран и акционерния капитал е частна собственост.

ПРОДУКТИ

Отливки за минно-добивната промишленост
- Тяло долно за трошачка
- Тяло обединено за трошачка
- Тяло средно за трошачка
- Тяло горно за трошачка
- Траверса
- Челни стени
- Ролки - опорни и ограничителни
- Входящи и изходящи шийки
- Зъбни венци
- Подбандажи
- Бандажи
    
Отливки за циментовата промишленост
- Зъбни венци
- Ляти опорни ролки
- Подбандажи
- Бандажи
    
Отливки за корабостроенето
- Кронщейни, различни модели
- Втулки
- Вълнорези
    
Отливки за енергетиката
- Корпуси
- Зъбни венци
- Бандажи
- Главини
- Покривни дискове
    
Отливки за общо машиностроене

Отливки за енергетиката
- Лагерни тела
- Противо тежести
- Конструкционни елементи
    
За металургията
- Работни валци за студен прокат
- Работни валци за горещ прокат
- Опорни валци за студен прокат
- Опорни валци за горещ прокат
- Шпиндели
- Ролки
    
За циментовата промишленост
- Ковани опорни ролки
- Оси
- Комплект опорни ролки с оси
- Ограничителни ролки
    
За енергетиката
- Генераторни валове, включително за вятърни генератори
- Оси

За общо машиностроене
- Екцентрик валове
- Прокати
- Валове и оси
- Шпиндели
- Ролки
- Втулки

Стоманени отливки
- Производствени възможности за отливки

Стоманени изковки

- Прокати 34CrNiMo6
- Прокати 42CrMo4
- Прокати C45E
- Прокати S355J2G3

МЕТАЛИ

 

Радомир Метал Индъстрийз" АД е фирма с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по "Ноу Хау" на Японската фирма "Кобе стийл", подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.
Продукцията, произвеждана от нашата фирма, намира добър прием във всички части на света - Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е за структуроопределящи икономически отрасли като: енергетиката, корабостроенето, циментовата и химическата промишленост, добивът на полезни изкопаеми, тежкото инвестиционно машиностроене, индустриите за цветни и черни метали, ядрено енергийния сектор, както и специфично военно оборудване.
Основни наши партньори са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Krupp Thyssen, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel Serbia d.o.o., Сърбия и Черна гора; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel, Македония; Akers Specialty Rolls, Франция; Gőntermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship's Equipment, Gűrdesan, Турция, както и разни програми на МО на различни държави в Европа.
Изграждането на фирмата е реализирано от Правителството на Република България в периода 1976 - 1986 г. От 1999 г., в резултат на подписан приватизационен договор, фирмата става частно акционерно дружество със 100% частни капитали. Изграждането на цялостния завод е струвало 1.5 млрд. долара.
През годините фирмата е съществувала под различни имена - "Тежко машиностроене", "Радомир - Метал", "Радомир Леяро-ковашки комплекс", "Радомир - Метали", а в настоящия момент /от декември 2006 г./ "Радомир Метал Индъстрийз" АД.
През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.
Инженерно-техническия потенциал на фирмата е изключително висок. Значителна част от инженерните кадри са с повече от 15 - годишен стаж във фирмата, в която в момента се полагат усилия за практическото обучение на нови кадри в производствения процес.
Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.
Изпълнителския персонал също е с многогодишен опит в областта на стоманодобива, стоманолеенето, коването и термообработката.
В технологично отношение дейността на фирма "Радомир Метал Индъстрийз" АД се осъществява в две основни направления:
- ковани изделия с механична обработка
- отливки с механична обработка
В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:
- Скрапо цех
- Стоманодобивен цех
- Стоманолеярен цех
- Термично - чистален цех
- Моделен цех
- Пресово - термичен цех
- Цех за механична обработка
- Лаборатории

СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - село Стамболово

Адрес: с. Стамболово

Тел.: 03721/2266;

Моб.тел.: 0886/822 503;

E-mail: kl.ohridski.stambolovo@abv.bg

Web site: www.soukl.dir.bg

ЗА НАС

СОУ “Св.Климент Охридски” е с богата история и традиции. То дава просветна светлина и устоява на житейските бурите, защото има вековни  корени и младежки дух.
Вече 160 години не угасва  запаленият огън на знанието.
Стремежът на ръководството и педагогическия колектив е към откриване, развиване и стимулиране творческите заложби на младите хора. Запазвайки духа и традициите в училищната дейност, завещани ни още от възрожденската епоха, ние се стремим към тяхното поддържане, развиване и адаптиране към съвременните условия.
Нашите усилия са насочени към съхраняване и обогатяване на позициите, завоювани в различни области на училищния живот. Стремим се и към все по-широкото застъпване на чуждоезиковото обучение и работа с информационните технологии.
Мотивиращи методически практики се използват още от най-ранното училищно обучение. Дейността на педагозите от отделните образователни степени е продиктувана не само от приемственост, но и от новаторство.
Ние, преподавателите, търсим алтернатива. Чрез нови игрови методи да постигнем по-добри резултати при усвояване на учебния материал. Прилагаме гъвкаво новите интерактивни техники – визуализиране, презентации, работа по групи, ролеви игри, мозъчна атака. Привлечени в училището, децата стават част от едно голямо семейство.Те имат нужда да играят, дори когато възприемат нови знания или упражняват наученото и то не само малките ученици.
Чрез играта те възприемат по лесно, обясняват си по лесно явления и закономерности.
Обучението и възпитанието на децата ни, както знаем, не търпи шаблони. Нашите деца търсят различното и непознатото.
Тези методи са резултатни и в нашата конкретна среда. Идеята за тяхното приложение заимствахме от методиката на предметите по гражданско образование. Съчетанието на различните методи и дейности предоставя редица предимства на обучението:
- По този начин се утвърждават интелектуални лидери и се разпределят роли.
- Поставят се знанията и уменията като ценност, развиват се умения за работа в екип.
- Учениците се обединяват в името на общата им цел.
- Изявилите се имат авторитет пред останалите си съученици и училището.
- Позитивно е отношението и на родителите, когато техните деца се изявят в различни области на училищния живот.
Не на последно място се поставят отношенията между учители и ученици. Те вече имат едно ново измерение.
Училището ежегодно осъществява прием на ученици със специалност „Производство
на кулинарни изделия и напитки”. Обучаващите се при нас ученици придобиват професия “Готвач” . В ежедневната си практическа работа те проявяват усърдие, старание, творчество и изобретателност.Изграждат професионално самочувствие при участие в училищни и извънучилищни дейности , мероприятия и състезание.
Чрез много инициативи СОУ “Св.Климент Охридски”, се опитва да отговори на изискванията, които новото време поставя пред обществото.
В нашият колектив работят висококвалифицирани преподаватели, взискателни и принципни, уважаващи личността на ученика, с нетрадиционни идеи и авангардно мислене, осъществяващи оптимална комуникация с родителите.
Училището има трудната задача не само да убеди децата да учат,но и да им създаде възможност за изява, за спортуване, игра, полезни и интересни занимания в свободното време. Освен това на децата са необходими не отегчени, разсеяни педагози, а добри професионалисти – педагози, които обичат децата, обичат не само отличниците, не само възпитаните и кротките, но всички деца.
Въпреки трудностите, учителите намират в себе си сили и най-вече желание и енергия, за да върви нашето училище напред - за да има спортни изяви, за да има екскурзии, за да има празници, за да е жив делника, за да усещат учениците принадлежността към собственото си училище.  
Интересна  традиция е провеждането на Деня на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Трета поредна година децата приемат това предизвикателство и показват, че са знаещи и можещи.
Гордост за училището са  традиционните изяви наместно, училищно, регионално ниво.
Богата е културно-творческата дейност в училище при отбелязване на национални празници, бележити дати и традиционни и народни чествания.
Първият празник в училище, който поставя началото на учебната година е 15 септември . На този ден всички споделят трепета на първокласниците от първия учебен ден.
На деня на народните будители1 ноември ние най-добре съзнаваме, че българската държава има нужда най-вече от просвета и наука.  Отбелязването на този ден подчертава себеотрицанието на просветните дейци, чиито представители сме и ние.
Различни са инициативите и дейностите, ангажиращи вниманието на учениците по повод патронния ни празник
Традиция  са  Климентовите  дни провеждани в седмицата, предшестваща 25 ноември.
Неотминават без  празничност и настроение най–българските празници - 19 февруари, 3-ти март, 24-май. Всеки по своему различен и запомнящ се в сърцата на възпитаниците ни.
Около Нова година, се създава истинско новогодишно усещане.В училище функционира работилницата за стари занаяти, апликиране с различни материали, рисуване върху керамика.
Децата творят по повод различните български празници - Баба Марта, Първа пролет - като изработват мартеници, рисунки, картички.Подреждат грижливо кътове, правят изложби с благотворителна изява, градят самочувствие на творци.
Имаме таланти в певческото и танцовото изкуство. Пеейки и танцувайки като представители на различните етноси учениците осъществяват идеята ”Различни в традициите, приятели в  училище”.
Учениците не само умеят да празнуват, но и спортуват с голямо удоволствие.
Динамичен и победоносен е и спортният ни дух . Нашите победи са увенчани с грамоти и множество купи от участие в редица състезания.
Целта на всички спортни инициативи е създаване на алтернатива за защита на учениците от негативното влияние на улицата. Също така чрез спорта да се създадат и да се утвърдят навици за здравословен начин на живот.
Учениците, желаещи да спортуват, са много. Предлаганите спортове през ваканциите са съобразени с интересите и възрастовите особености на децата и със спортното оборудване на училището.
Проведените спортни занимания през ваканциите осмислят свободното време, обогатяват знанията за спорт и спортни игри, повишават уменията и създават самочувствие.
Списъкът на постиженията може да продължи. Той е атестат за високото качество на работата и  обяснява авторитета и доверието, с които се ползва училището ни.
Защото са ведри училищните ни дни.
Защото не стихват усмивките по лицата на децата ни.
Защото продължават постиженията и успехите ни.
Затова са смели и мечтите ни!
Мечтаем за училищни дни, в които децата при нас ще учат, но и доста ще се забавляват.
Мечтаем и за това - класовете ни да "живеят" в уютни и "одухотворени" от свои идеи стаи, където за всеки ще има собствен компютър.
Мечтаем за свят без лъжи и насилие.
За да можем да дадем всичко, на което сме способни, за да научим и нашите деца да мечтаят.
За цялото щастие на тази красива планета Земя и за всичко хубаво и добро, което ще се случва след и след това!
Мечти, мечти, мечти!
И дали е истина, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му?

ПРИЕМ

Прием в ІХ клас в професионална паралелка по
- Професия „Готвач”
- Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
Втора степен на професионална квалификация
Приемът на ученици е по документи
- свидетелство за основно образование
- копие на удостоверение за раждане
- медицинско свидетелство
При успешно завършване на ХІІ клас вие ще получите диплома за средно образование, даваща ви възможност да продължите образованието си във висши учебни заведения и свидетелство за професионална квалификация по
професия „Готвач”
 Обучението по професията се извършва в съответствие със съвременните изисквания и критерии за качество на кулинарните изделия.
Учениците се запознават с основите на приготвяне на храна като същевременно им се предлагат възможности за усъвършенстване и осъвременяване на получените вече професионални знания, умения и навици.

ДИРЕКТОР

 Директор на учебното заведение е господин Гочо Гогов


 

Четвъртък, 28 Април 2011г. 14:52ч.

НУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - село Поповец

НУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - село Поповец

Адрес: с. Поповец

Моб.тел.: 0888/378 004;

E-mail: keri11@abv.bg

ЗА НАС

Начално училище „Свети Климент Охридски” село Поповец се намира на територията на община Стамболово, област  Хасково. В него учат деца от 1 до 4 клас включително.Режимът на обучение е –една смяна: само сутрин.Училището е с общинско финансиране.Приемът на ученици е по вид паралелка: непрофилирана  паралелка.

ДИРЕКТОР

 В момента директор на училището е Кериме Мустафа.

 

Четвъртък, 28 Април 2011г. 14:46ч.

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Силен

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - село Силен

Адрес: с. Силен

Моб.тел.: 0888/392 982;

E-mail: yuseinov1951@abv.bg

ЗА НАС

 

 

В село Силен се намира Основното училище, което носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" . Китното малко селце Силен е разположено в Южния регион на България, Община Стамболово, Област Хасково. Училището е с програма на обучение, която продължава от първи до осми клас. Учебният процес е едносменен. Финансирането на училището е общинско . Приемът на ученици е в паралелки : непрофилирана  и полуинтернатна паралелка и група.

ДИРЕКТОР

Директор на училището е Юскяр Бекир Мустафа.


Четвъртък, 28 Април 2011г. 14:31ч.

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - село Малево

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - село Малево

Адрес: с. Малево

Тел.: 03712/23 70;

Факс:03712/23 70; 068/604 366 096/303 261 096/303 261

E-mail: ou_malevo@abv.bg

ЗА НАС

 

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" се намира на територията на село Малево община Хасково, област Хасково. В него се обучават деца от 1-ви до 8-ми клас включително. Режимът на обучение,което училището предлага е в една смяна- само сутрин. Финансирането на учебното заведение е общинско . Приемът на ученици е в паралелки : непрофилирани  и полуинтернатни паралелки и групи . В ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” се обучават деца от три населени места, като броят на децата е 160. Тъй като там липсват спортни съоръжения, спортната зала се явява като единственото място за спортуване. Тази зала е била домакин на общински състезания по волейбол и тенис на маса. Това е допълнителен стимул на децата да проявяват физкултурна активност и е начин за създаване на по-голямо разнообразие от дейности. През ваканциите залата ще може да се използва и от деца живеещи в селото.

ДИРЕКТОР

 В момента директор на училището е Ваня Добрева.

Четвъртък, 28 Април 2011г. 13:54ч.

НУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - село Борец

НУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - село Борец

Адрес: с. Борец, ул.Първа 47А

Тел.: 03193/22 68;

E-mail: kiril_metodii_borec@abv.bg

ЗА НАС

 

Начално училище "Свети Свети Кирил и Методий" се намира на територията на село Борец, община Брезово, област Пловдив. В него се обучават деца от 1-ви до 4-ти клас включително. Учителите, които се грижат за обучението на учениците са професионално квалифицирани. Режимът на провеждане на учебните занятия е в една смяна - само сутрин. Приемът на ученици е в паралелка: непрофилирана, полуинтернатна и полудневна паралелка и група.  Училището бива финансирано от Общината. 

ДИРЕКТОР

 В момента директор на училището е Велка Генчевска.

 

OУ "ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ" - село Граф Игнатиево

Адрес: с. Граф Игнатиево, ул. Иван Вазов 2

Тел.: 03107/22 60;

Факс:03107/22 60;

E-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg

ЗА НАС

Основно училище "Граф Николай Игнатиев" се намира на територията на община Марица, област Пловдив. В него учат деца от 1 до 8 клас включително. Режимът на обучение е – една смяна: само сутрин.Училището е с общинско финансиране.Приемът на ученици е по вид паралелка: непрофилирана  и полуинтернатна паралелки и група.Сградата на Основно Училище Граф Николай Игнатиев е двуетажна и е построена през 1950 г. – застроена площ 1067 кв.м, разгърната застроена площ 3279 кв.м. Разполага с  компютърeн кабинет, помещение за столово хранене, 8 класни стаи, оборудван кабинет по домашна техника и икономика, физкултурен салон, 3 служебни помещения.
От месец декември 2005 г. сградата е газифицирана, а от лятото на 2010 г. е с подменена дограма, ремонтиран сутерен и столова.
Осъществяват се ежегодни ремонти на класни стаи и се подновява оборудването. Осигурена е съвременна мултимедийна апаратура и радиоуредба. Функционира училищна библиотека с читалня.

ДИРЕКТОР

В момента директор на училището е Даниела Петкова.

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" - град Хасково

Адрес:гр. Хасково, бул. Съединение 44

Тел.: 038/624 492;

Факс:038/624 694;

E-mail: SUSK_1970@abv.bg

Web site: www.sportno-haskovo.hit.bg

ИСТОРИЯ

На основание Постановление на МНП 48/23.12.1969 година е взето решение за откриването на Средно спортно училище в град Хасково. Приети са ученици в 2 осми и 2 девети класа. Спортът е само един - борба. Първи директор е Въко Лозев, а първи треньори са Васил Сидеров и Величко Димитров. На 29 юни 1972 година с решение № 41 на ИК на ОНС училището приема името на Стефан Караджа. През учебната 1972/73 година директор става Димитър Сидеров, а негови помощници са заместник-директорът по учебната работа Спиридон Спиридонов и заместник- директорът по спортна подготовка Георги Радев, заменен по-късно от Продан Бонев. Увеличава се броят на ученици и учители, повишават се изискванията към училището. Материална база още не е създадена - няма собствена учебна сграда, няма удобно общежитие, залите и пистите са недостатъчни.
През 1973 година майсторът на спорта по вдигане на тежести Бончо Димитров полага здрави основи на спорта "Вдигане на тежести" в училището. Юношеският отбор на Хасково става републикански шампион за 1975, 1976 и вицешампион за 1977 година. С всяка изминала година се увеличава броя на спортовете и завоюваните медали. През 1976 година е първото участие на възпитаник на училището на олимпийски игри - за Монреал заминава гимнастичката МАРИЯ КИРЧЕВА, с треньор Александър Фотев. Учебната 1977/78 година е времето, когато учениците от училището постигат своеобразен рекорд - завоювани са 3 медала от световни първенства, 8 от Балканиади, 8 от турнир "Дружба", 47 медала от републикански първенства. Учебната 1978/79 преминава под знака на петата републиканска спартакиада, на която са завоювани 42 медала от 5 вида спорт. Спечелени са и 7 медала от световни първенства, 6 от европейски и 2 от балкански игри.
През 1980 година са постигнати следните спортни резултати: Баскетболният отбор юмв - златен медал; бокс - 2 сребърни и 4 бронзови медала; борба класически стил - 6 златни, 3 сребърни и 1 бронзов медал от републикански първенства. Носители на златните медали са състезатели по борба кл. стил: Иван Цонов, Красимир Иванов и Цонко Цонов /тр. К. Марков/; Янко Димитров и Пенко Александров /тр. В. Сидеров/; Веселин Кънев /тр. Д. Халилямов/. Юсеин Фикретов с треньор АV Василев се класира на трето място на Европейското първенство за младежи. В спорта "вдигане на тежести" най-изявени са Антонио Кръстев и Любомир Хаджиев.
През 1981 година състезателите по борба класически стил завоюват 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала; борба свободен стил - 2 сребърни и 2 бронзови медала; лекоатлетите - 2 сребърни и 2 бронзови медала. Лекоатлетките - 1 сребърен медал на копие и 1 бронзов на гюлле; състезателите по бокс - 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала; Големи са успехите на училището през 1982 година: златни медали на Хайрула Хайрулов по борба класически стил, Пенко Александров - борба кл. стил, 3 златни медала за състезателите по бокс, 4 златни медала по вдигане на тежести, 2 златни медала по лека атлетика. Много успешна за учениците и треньорите от спортното училище е 1983 година - общо 15 златни медала. Техни носители са Тенчо Илиев, Рейхан Шабанов, Димчо Бонев, Андон Зюмбилев, Юксел Себахтинов, Иван Николов, Теодора Симеонова, Елена Костадинова, Антон Моллов, Димитрия Ангелова, Христина Христова, Таня Тодева.
В деветдесетте години настъпиха промени в мрежата на спортните училища в България. От 36 спортни училища с прием по държавна поръчка остават 20, а в края на 1992 година остават 9 от тях, като се дава възможност на общините да разкриват допълнително спортни паралелки, поемайки тяхната финансова поддръжка. Спортно училище "Стефан Караджа" в град Хасково продължава да съществува и да постига нови спортни успехи.
През 1994 година златни медали завоюват Милен Петков /б.кл.стил/ с треньор П. Кирев; Сафет Мюмюн /Б.св.стил/ с треньор Стоян Желев и Милен Маргаритов /б.св. стил/ с треньор Д. Нончев; лекоатлетките Златка Миркова и Лиляна Стефанова с треньор Ванко Дяков и Диана Недялкова и Светослава Колева; баскетболния отбор с треньор Л. Панайотов и Т. Кирилов и др.
През 1995 най-добре се представят Йордан Георгиев /Б.кл.ст./, Сафет Мюмюн - /Б.св.стил/; Янко Петков - бокс; Антон Делчев - лека атлетика и др. Високи спортни резултати постигнаха възпитаниците на училището през 1996 година. Състезателят по борба св.стил Сафет Мюмюн спечели златен медал на републиканското и сребърен на европейското първенство. Златни медалисти са още Дениз Юсеин, Тунджай Рамадан и Рахми Мюмюн./треньор Стоян Желев. Състезателите по Борба кл. стил Златозар Косев с треньор П. Кирев и Стоян Чобанов, Иван Петров и Христо Димитров с тренор С. Стамов също са златни медалисти. Тенисистката Кристина Георгиева спечели 2 златни медала, а лекоатлетката Златка Маркова - златен медал на 400 м бягане. Златен медалист е и боксьорът Янко Петков. Състезателят по спортна стрелба Любомир Лозев спечели на различните дисциплини 3 златни медала.
Недостатъчно успешна за учениците от спортното училище беше 1997 година. Причините са в затрудненията в качеството на подбора на състезателите, финансовата криза и др.
През 1998 година са постигнати високи спортни резултати. 5 златни медала завоюваха в спорта борба свободен стил. Техни носители са Тодор Джуров, Сафет Мюмюн, Шенол Али, Денис Юсеин, Тунджай Мурад. Три златни медала в спорта борба класически стил спечелиха Златозар Косев, Георги Василев и Стоян Чобанов. Росен Раев /вдигане на тежести/ също завоюва златен медал. Боксьорът Мустафа Али спечели златен медал. Годината беше добра и за тенисистите - златен медал за Христина Георгиева, 5 сребърни и 5 бронзови медала. Златни медалисти са и бадминтонистите Георги Петров и Николай Асенов. Лекоатлетите спечелили 3 сребърни и 1 бронзов медал.
През 1999 година успехи реализират всички спортове. Най-висок е успехът на Сафет Мюмюн - борба свободен стил с треньор Стоян Желев - първо място на Европейското първенство, второ място на Световното първенство и първо място на Републиканското първенство - старша възраст. Златни медалисти от републикански първенства са още Денис Йосифов, Шанол Али - борба св. стил. Два златни медала донесе Георги Василев - борба кл. стил с треньор П. Кирев, а един - Стоян Чобанов с треньор Ст. Стамов. Вдигане на тежести - златен медал за Петя Пенева и За Иван ДИмов. Златни медалисти са още тенисистът Динко Халачев, Милко Узунов - тенис на маса. Състезателят по бадминтон Георги Петров спечели 3 златни медала.
През 2000 г. спортната слава на училището се обогати със 61 медала от републикански първенства - 11 златни, 20 сребърни и 30 бронзови. Най-успешна е годината за състезателите по борба свободен стил - 4 златни, 4 сребърни и 5 бронзови медала. Три са златните медали в борбата класически стил, 1 - вдигане на тежести; 2 - в леката атлетика и 1 в тениса. Достойно се представиха възпитаниците на училището и на Европейските първенства: - САФЕТ МЮМЮН - ПЪРВО МЯСТО /кат.до 54 кг/ - треньор СТОЯН ЖЕЛЕВ; - СТОЯН ЧОБАНОВ - КАТ ДО 46 КГ. - 7 МЯСТО - ТРЕНОР СТ.СТАМОВ - КЛ. СТИЛ; - АТАНАС ИЛИЕВ - КАТ ДО 58 КГ- 9 МЯСТО ТРЕНЬОР ИВАН ДИНКОВ.

СПЕЦИАЛНОСТИ

- ФУТБОЛ
Историята на футбола е необятна! Изписани са тонове хартия, излели са се реки от мастило, а все още има какво да се каже на тази тема.
Историята на футбола е жива!
Одухотворяват я с присъствието си незабравими фигури из плеядата от футболисти, треньори,съдии, дейци. Голям интерес предизвикват ключовите моменти, неочакваните обрати и красивите развръзки. Според последни данни на всеки 100 човека един е футболист. Играта с топка има хилядолетна история. С помоща на тази игра се развива бързина, ловкост, сила. Тя е една прекрасна подготовка за бъдещото младо поколение, наситена с динамични схватки, с вълнуващи моменти. Играта печели все повече поклонници.
В СУ "СТЕВАН КАРАДЖА" спортуват 106 млади футболисти.Треньорския екип са:известните в миналото футболисти.

- БОРБА
ПРЕДЛАГА ПРИЕМ В ПРОФИЛ БОРБА - СВОБОДЕН СТИЛ ЗА КЛАСОВЕТЕ 5,6,7,8 и 9 клас
Борбата е най-стария спорт в училището. Ентусиазирани, можещи и знаещи треньори създадоха, създават и сега отлични спортисти и бъдещи шампиони.
Тренировъчният процес в Спортното училище се провежда от треньорите Стоян Желев и Али Мехмед.
ПРЕДЛАГА ПРИЕМ В ПРОФИЛ БОРБА -КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ ЗА КЛАСОВЕТЕ 5,6,7,8 и 9 клас
Борбата е най-стария спорт в училището дал десетки състезатели за отборите на СК"Левски",СК"ЦСКА",СК "СЛАВИЯ" и принос към българската борба. Ентусиазирани, можещи и знаещи треньори - Стайко Стамов, Петър Кирев създадоха, създават и сега отлични спортисти и бъдещи техни последователи в треньорската професия като младите специалисти Иво Раев и Соян Чобанов.

- БАДМИНТОН
Училището работи с идеята за популяризиране и развитие на един от най-обичаните от ракетните спортове-бадминтон.
Бадминтона не изисква специална и скъпа екипировка , може да се практикува поединично или отборно по двойки. В него натоварването е много интензивно и се развива дишането, силата, бързината и реакциите на играча. Това е също така и един много технически спорт, изискващ добра координация между ръка и поглед, както и усъвършенстване на умения за боравене с ракета. Малко известен факт е, че това е и един от най-бързите ракетни спортове със скорост на движение на перото достигаща 320 км/ч.
БАДМИНТОН КЛУБ ХАСКОВО И СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА"осигуряват безплатно на всички ученици с профил бадминтон през учебната 2011/2012г.
-Храна в стола на училището.
-Професионално образование.
-Двуразови тренировки по бадминтон.
-Състезания в страната и чужбина.
-Професионална ракета, наплитане и кордаж.
-Екипировка- анцуг, гащета, фанелки и маратонки.

- ХАНДБАЛ
Тренировките са двуразови и се провеждат в зала "Спартак"
Хандбал в училището спортуват момичета и момчета , като приема е 5,6,7,8 и 9 клас момичета и момчета. В отборите се състезават ученици от 6 до 12 клас.
Отборите по хандбал имат спечелени множество победи в съответните държавни първенства . Имаме няколко състезатели получили покана за различните национални гарнитури. Спорта се разраства и добива все по голяма популярност.

- ЛЕКА АТЛЕТИКА
ПРЕДЛАГА ПРИЕМ В СПОРТА ЛЕКА АТЛЕТИКА ЗА КЛАСОВЕТЕ 5,6,7 и 9 клас
Леката атлетика е спорт израждащ редица ценни качества, обичан и практикуван от младите хора. Извесна като"царицата на спорта" атлетиката е водеща дисциплина.
Физическата подготовка на един атлет, укрепва здравето, психиката, волята за победа.Чрез промяна на външния вид, учениците са по-щастливи и уверени, по-пълноценни и работоспособни за утрешния ден и всичко това при нас в Спортно училище"СТЕФАН КАРАДЖА"- Хасково за завършилите 4,5,6,7 и 8 клас.Документи се приемат до 20.06.2011г. в сградата на училището.

- БАСКЕТБОЛ
предлага прием в спорта баскетбол за класовете 6,7,8 и 9 клас момчета и момичета.
Условията, които се предоставят на учениците в училището са отлични. Тренировките са двуразови и се провеждат в зала "Дружба".

- ДЖУДО
Красив спорт от семейството на бойните спортове. Спорт, изискващ и възпитаващ воля, дух, борба за победа, дисциплина и отговорност.
Джудо в училището спортуват момичета и момчета като приема е от 5 клас.

- ТЕНИС
Спортно училище "Стефан Караджа" Хасково е дало не един и двама тенисисти на българския тенис. Под ръководството на треньора Димитър Господинов израснаха и достигнаха до високи постижения ДИЯ ЕФТИМОВА, РАДОСЛАВА РАДЕВА, ДИНКО ХАЛАЧЕВ и много други, които и днес продължават да прославят хасковската школа.
Най-успешният български тенисист-ГРИГОР ДИМИТРОВ, също е възпитаник на спортното училище.
Тенис клуб Хасково и Спортното училище предлагат отлични възможности за тренировка.7 открити и 2 закрити корта дават възможност на младите надежди да тренират целогодишно.

- ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
Предлага прием в спорта вдигане тежести за класовете 6,7,8 и 9 клас момчета и момичета. Условията, които се предоставят на учениците в училището са отлични. Тренировките са двуразови и се провеждат в зала "Дружба".

- БОКС
Един от първите спортове в училището, дал много известни спортисти на България. Спорт възпитаващ дисциплина и отговорност, воля за борба и победа.
Условията, които се предоставят на учениците спортисти в училището са отлични.Тренировките са двуразови и се провеждат в зала "Спартак"
По пътя към славата вървят и младите и, въпреки трудностите, се стремя да затвърдят името на любимия спорт.

 

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е господин Генчо Марков Генев

ПГ ПО ТРАНСПОРТ "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ" - град Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул.Република 1

Тел.: 038/622 684;

Факс:038/622 783;

E-mail: pgt.haskovo@abv.bg

Web site:www.pgthaskovo.com

ИСТОРИЯ

Град Хасково се намира на исторически път на народи и култури. Стремежът към общуване с по-развити райони от Европа и с важни търговски партньори е довел до развитие на транспортните системи като основен фактор за просперитет на района.
Още в началото на миналия век в Хасково е основано първото автомобилно сдружение, на базата на което по-късно се развиват последователно няколко транспортни предприятия. Както някога и днес нашият град и областта са сред най-наситените с автомобили райони на България. Непрекъснато нарастващата автомобилизация налага развитието и на обслужващата експлоатационна и сервизна сфера.
Автомобилния парк по света се обновява ежегодно, като в експлотация навлизат все по-сложни и високотехнологични машини. У нас за сега се срещат представители на автомобилно производство от последните тридесет години. Този парк съответства на икономическите възможности в страната, но също така е белег на една силно адаптивна система от обслужващи кадри, които в настоящия ограничен ресурс от сервизно оборудване успява да поддържа техническото ниво на безопасно равнище.
Всички тези фактори, а и много други са определящи за създаването и развитието на Професионалната гимназия по транспорт – гр.Хасково .
Нейни възпитаници са над 80% от обслужващите автомобилния транспорт монтьори, техници и инженери. Уважавани и успели граждани, работещи и в други сфери на стопанския и културен живот на района и страната, с гордост носят звaнието «възпитаник на АВТО-то» в Хасково. Нашите възпитаници обичат училището си, защото в историята му са вплетени много светли дати, личности и съдби, над които и до днес се извисява общия свободен дух и стремеж към търсене и овладяване на новото и непознатото. Тук книгите бързо остаряват, а младежите скоро добиват увереност в знанията и уменията си. Със зрелостното свидетелство те добиват ценна професионална квалификация и свидетелство за професионално управление на автомобили.
Училището е основано на 01.09.1960г. като Професионално – техническо училище за промишлен и енергиен монтаж, но скоро прераства в Tехникум по транспорт. Ръководството и преподавателският състав на училището в началото са млади хора прегърнали идеята да се учат на преподаване и развиват заедно с първите си ученици. Много скоро първите възпитаници завършват педагогически училища и се завръщат в създаденото с толкова младежки устрем училище.
През учебната 1970/71г. започва строителството на новата учебна сграда на техникума и от 28.10.1974г. учебните занятия се водят вече в новата светла и просторна постройка, състояща се от 24 учебни кабинета, тренажор, актова зала, столова, клуб за естетическо възпитание, фотолаборатория и физкултурен салон. В двора е асфалтиран учебен полигон и голямо спортно игрище. Малко по-късно е завършен и Учебно – производствения автосервиз в който специалисти и ученици работят по обслужване на автомобили от кооперираните транспортни предприятия.
В края на седемдесетте и през осемдесетте години нивото на обзавеждане и преподавателска работа толкова се развиват, че професионалното училище получава и задържа званието «Образцов техникум по транспорт» и е едно от трите елитни училища на Министерството на транспорта в страната.
Историческите и обществени промени в страната не спряха развитието на училището. През последните няколко години материалната база се обогати с два съвременни компютърни кабинета, кабинет по газоснабдяване (обзаведен със съдействието на „Ерато“АД), 20 гаражни клетки за товарни автомобили. Извърши се газифициране на отоплителната централа.
От 2003г. техникумът е преименуван в Професионална гимназия по транспорт „Никола Й. Вапцаров“. Гордеем се, че нашата гимназия разполага с най-добрата материална база на територията на района. Днес учебното заведение е водещо в системата на автомобилния транспорт, със завоюван авторитет сред сродните гимназии в Хасково и страната. До сега в нашето училище са се дипломирали повече от 6000 ученика. Голяма част от тях са завършили и висше образование. Наши възпитаници има във всички сфери на обществения живот. Много от тях са собственици или управители на транспортни фирми, автосервизи, контролни институции. Други работят в обслужващата автомобилите сфера. Много са преуспяващи бизнесмени, лекари, учители, инженери, офицери, юристи, икономисти и др.
Така учебното заведение отговаря на потребностите на обществото. Създават се условия за цялостно усвояване на професията. Обучават се специалисти, знаещи и можещи да работят в системата на транспорта, както в държавния, така и в частния сектор. Учениците имат възможност практически да приложат своите знания, умения и навици в учебния автосервиз. Там под вещото ръководство на своите учители по практика и майсторите те участват в трудовия процес, учат се на професията, усъвършенстват своите умения. Автосервизът е школата, която ги подготвя за активно участие в производството и обществения живот.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Автотранспортна техника с английски език
Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, обшотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.
Интензивно е изучаването на английски и технически английски език.
Завършилият тази специалност ще може да:
-извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
-организира,  контролира  и извършва техническо обслужване и ремонт на
-автомобила;
-извършва изпитания и прави регулировка на
-основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно
-горене на автомобила;
-участва в управлението на автотранспортното предприятие
Специалността дава възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми,  както и за продължаване наобразованието във ВУЗ
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
-Диплома за средно образование;
-Трета степен на професионална квалификация;
-Водач на МПС категория В – безплатно.
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ (VIII - XII клас)
Завършилите получават квалификация - „Т Е Х Н И К  ПО  ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Автотранспортна техника – техник
Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.
Завършилият тази специалност ще може да:
-извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
-организира,  контролира  и извършва техническо обслужване и ремонт на
-автомобила;
-извършва изпитания и прави регулировка на
-основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно
-горене на автомобила;
-участва в управлението на автотранспортното предприятие
Специалността дава възможност за кариерно израстване чрез разкриване на частни фирми,  както и за продължаване наобразованието във ВУЗ
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
-Диплома за средно образование;
-Трета степен на професионална квалификация;
-Водач на МПС категория В – безплатно.
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ (IX - XII клас)
Завършилите получават квалификация „Т Е Х Н И К  ПО  ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Автотранспортна техника – монтьор
Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за  техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобили и двигателите им. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.
Завършилият тази специалност ще може да:
-работи в специализирани или фирмени автосервизи;
-извършва диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
-извършва техническо обслужване и ремонт на автомобила;
-извършва изпитания и прави регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
-Диплома за средно образование;
-Втора степен на професионална квалификация;
-Водач на МПС категория В – безплатно.
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ (IX - XII клас)
Завършилите получават квалификация „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Експлоатация на автомобилния транспорт
Специалността   обхваща   всички икономически   и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортнот дружество или обслужване на малкия биснес.
Завършилият тази специалност ще може:
-да планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника/товаро – пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;
-да води едностранно и двустранно счетоводство;
-да  извършва анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортната фирма;
-да работи в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участва в проучването на транспортния пазар;
-да работи с информационни системи;
-развива комуникативност и работа в екип;
-придобитите знания са добра   основа за продължаване  на образованието във ВУЗ.
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
-Диплома за средно образование
-Трета степен на професионална квалификация;
-Водач на МПС категория В – безплатно.
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ  (ІХ – XII клас)
Завършилите получават квалификация “ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”

Електрообзавеждане на транспортна техника
Основата  на тази специалност  са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката.
Завършилият тази специалност ще може:
-да извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
-да разчита и разработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
-да проектира електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
-да организира и извършва обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.
Придобитите знания и умения  позволяват да  започнат работа  като техници по електрообзавеждането на автомобили и други МПС, както и да продължат обучението си  вьв ВУЗ.
Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:
-Диплома за средно образование;
-Трета степен на професионална квалификация;
-Водач на МПС категория В – безплатно.
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ (ІХ-XII клас)
Завършилите получават квалификация “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”

ПРИЕМ

Специалности:
след завършен VII-ми клас /срок на обучение 5 години/
Автотранспортна техника с английски език /трета степен на професионална квалификация /след завършен VIII-ми клас /срок на обучение 4 години/
Автотранспортна техника – техник /трета степен на професионална квалификация/
Автотранспортна техника – монтьор /втора степен на професионална квалификация/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Молба по образец;
- Служебна бележка с оценките от приемния изпит;
- копие от Удостоверение за завършен 7-ми клас / Свидетелство за завършено основно образование;
- Медицинско свидетелство.
Оригиналите се представят за сверяване.

 

ДИРЕКТОР

 Директор на учебното заведение е инж. Стоянка Петрова.