Галина Николаева

Галина Николаева

Четвъртък, 06 Ноември 2014г. 13:02ч.

ЕЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: гр. София, бул. Стамболийски No 24-26

Тел.: 02/483 98 49;

E-mail:egis@egis-bulgaria.com

Web site:www.egis-bulgaria.com

ЗА НАС

Ежис България ЕАД е еднолично акционерно дружество, което е създадено в края на 2007 година със 100% собственост на холдинг Ежис (Франция), който е сред първите 10 инженерни холдинги в Европа и сред първите 20 в света. Седалището на компанията се намира в град София на адрес бул. Стамболийски No 24-26.
От създаването си и до ден днешен, Ежис България непрекъснато се стреми към развитие, разширяване и утвърждаване на дейността си на българския пазар. Именно заради това усилията на дружеството са насочени в предоставянето на висококачествени консултантски и инженерингови услуги на основните Възложители в областта на инфраструктурното строителство в България в сектори : транспорт, води, околна среда и енергетика.
Понастоящем основната икономическа дейност на Ежис България се развива в тези направления :
- Транспорт – пътища, автомагистрали, водни и вътрешноводни пътища, железопътна и летищна инфраструктура;
- Води и околна среда: водоснабдяване и канализация (ВиК), пречистване на води (ПСОВ и ПСПВ), третиране на отпадъци;
- Гражданско строителство и градско развитие, и други.
По последни данни персоналът Ежис България се състои от 29 квалифицирани специалисти на постоянен трудов договор. Списъкът на правоспособните физически лица към Лиценза на Ежис България към юли 2012 год. наброява 55 специалисти от различни инженерни специалности.
Специалистите работещи за дружеството са организирани в два основни отдела – "Транспортен" и "Воден ". Всеки  отдел отговаря за търговското развитие в съответната си област и за управлението/ координирането/ на изпълнявани от фирмата проекти в т. ч. на проектните екипи.
За още по - голяма гаранция за качество в „Ежис България” ЕАД е разработена и внедрена Интегрирана система контрол на здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Ежис България ЕАД е сред утвърдените фирми, в този бранш и се радва на доверие от страна на многобройните си клиенти и партньори.

УСЛУГИ

Услугите, които ще намерите в ЕЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД са :
Консултантски услуги
- Разработване на секторни стратегии ;
- Разработване на планове за развитие, генерални планове ;
- Изготвяне и въвеждане на финансови схеми на проекти ;
- Идентифициране и изготвяне на проекти ;
- Технико-икономическо проучване на проекти ;
- Подпомагане на институционалното развитие и изграждане на капацитет ;
Проектантска дейност
- Консултации, анализи, оценки и експертизи ;
- Проектиране по всички части в съответните фази на инвестиционния проект:
• предпроектни проучвания
• идеен проект
• технически проект
• работен проект
- Консултации, проектен контрол и координация, изготвяне на тръжни документи ;
- Изработване и изпълнение на проекти за проучване и развитие ;
- Въвеждане в експлоатация, пусково наладъчни дейности, обучение на персонала, анализ и оптимизация ;
- Подпомагане на институционалното развитие и изграждане на капацитет ;
Строителен надзор
 * Оценка на съответствието на инвестиционните проекти
- Подпомагане Възложителя при подготовка на необходимата изходна информация за извършване на бъдещо проектиране ;
- Консултиране на Възложителя относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ;
- Отговаряне за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията при съгласуване на инвестиционните проекти ;
- Отговаряне и следене за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления ;
- Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти ;
* Строителен надзор
- Законосъобразно започване на строежите ;
- Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството ;
- Коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и законовите изисквания ;
- Спазването на здравословни и безопасни условия на труд ;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството ;
- Годността на строежите за въвеждането им в експлоатация ;
- Осигуряване въвеждането на завършения строеж в експлоатация ;
Управление на проекти
- Подпомагане Възложителя при подготовка на необходимата изходна информация за извършване на бъдещо проектиране ;
- Консултиране на Възложителя относно обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ;
- Отговаряне за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията при съгласуване на инвестиционните проекти ;
- Отговаряне и следене за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления ;
- Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти ;

КОНТАКТИ

Ежис България ЕАД
1301 гр. София
Бул. "Александър Стамболийски" 24 – 26
Тел: 02 483 9849 – Търговски/
Транспортен Отдел
Тел: 02 483 7838 – Воден Отдел
Тел: 02 483 9840 – Счетоводство
Факс: 02 958 3496
Е-мейл: egis@egis-bulgaria.com
www.egis-bulgaria.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е господин Митко Великов Чолаков.

Четвъртък, 06 Ноември 2014г. 12:18ч.

ЗСК ООД - град Стара Загора

ЗСК ООД - град Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Индустриална No 1

Тел.: 042/61 25 22;

Факс:042/60 14 78;

E-mail:office@zsk.bg

Web site:www.zsk.bg

ЗА НАС

„ЗСК” ООД е фирма, която се намира на територията на град Стара Загора, на адрес ул. Индустриална № 1. Основната икономическа дейност на дружеството е насочена в областта на: производство и монтаж на сглобяеми конструкции от стоманобетон.
„ЗСК” ООД е строително дружество, чието правна форма е с ограничена отговорност. Основните услуги, които фирмата предлага са следните:
- Проектиране, производство, доставка и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон за производствени, търговски и обществени сгради ;
- Стоманобетонни елементи за пътни, мостови и други инженерни съоръжения ;
- Заготовка и монтаж на метални и смесени конструкции ;
- Сертифицирана интегрирана система  за управление  в съответствие с изискванията на стандартите:
* ISO 9001:2008
* ISO 14001:2004
В пазарната стратегия на дружеството са заложени два основни сегмента:
- Инженерни  съоръжения за големи инфраструктурни проекти (автомагистрали, ж.п. инфраструктура, В и К съоръжения и други);
- Частни инвеститори в малки, средни и  големи търговски, логистични и индустриални проекти.
Фирмата  разполага с богата производствена база, технологично оборудване и собствена строителна лаборатория. Функционира система за производствен контрол,  част от интегрираната система за управление. Произвежданите продукти  са сертифицирани в съответствие с  Наредбата за съществените изисквания  към строежите  и оценяване  на  съответствието на строителните продукти. Във фирмата работят високо квалифицирани работници, служители и инженерно –  технически кадри с отличен професионален и организационен опит.
Свържете се с професионалистите от „ЗСК” ООД на посочените координати !

ПАРТНЬОРИ

Някои от нашите най-значими партньори са:
- „Аргогруп Екзакт” ООД
- „Бараж Груп” ООД
- „Каменица” АД
- „Загорка” АД
- „ОРС-Инфраструктура” ООД
- „ПСТ Холдинг” АД  
- „Трейс Груп” АД
- „Кордеел България” ЕАД
- „Кингс Табако Интернешънъл” ЕАД

Сряда, 05 Ноември 2014г. 14:28ч.

К КЪРДЖЪ ЕООД

К КЪРДЖЪ ЕООД

Адрес: гр. Кърджали, жк. Възрожденци, ул. Стефан Стамболов 7, ет. 1

E-mail:mars55ood@abv.bg

ЗА НАС

К-КЪРДЖЪ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър, към агенцията по вписванията през 2010 година. Седалището на фирмата е в град Кърджали, на адрес жк. Възрожденци, ул. Стефан Стамболов 7, ет. 1. Основната икономическа дейност на К-КЪРДЖЪ ЕООД е насочена в областта на строителството.
Дружеството е членува в Камарата на строителите в България и притежава лиценз за извършване на строежи в :
- ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения ;
 - ПЕТА ГРУПА - отделни видове строителни и монтажни работи.
Всяка една дейност, която компанията изпълнява, се извършва с помощта на висококвалифицирания работен състав и богатата материална база, с които разполага.
За годините си на съществуване, фирмата бележи възход нагоре, благодарение на качеството, коректността и стриктното спазване на сроковете.

УПРАВИТЕЛ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин КАДИР ИЛЯЗ КАДИР.

Сряда, 05 Ноември 2014г. 12:05ч.

АКВА ТЕМПУС ООД

АКВА ТЕМПУС ООД

Адрес: гр. София, ул. Марин Дринов 5а, ет. 2, ап. 6

E-mail:aqua.tempus@gmail.com 

ЗА НАС

АКВА ТЕМПУС ООД е дружество с ограничена отговорност, което се намира на територията на град София. Представлява частна строителна компания, работеща главно в сферата на инфраструктурното строителство.
Основния предмет на дейност, в чието направление се развива дружеството е : Инфраструктурно и хидротехническо строителство. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Инженерингова дейност.
Нашата фирма осъществява своята дейност активно от средата на 2011 година и също така членува в Камарата на строителите в България /КСБ/. Притежаваме регистрация в ЦПРС във всички групи и категории строежи.
Приоритет на дружеството ни, в строителната му политика е изпълнението на обекти от обществена инфраструктура - общински пътища и съоръжения.
За оптимално качество на посочените услуги, във фирмата ни са внедрени следните системи за контрол :
- ISO 9001:2008 ;
- ISO 14001:2005 ;
- OHSAS 18001:2007.
През последните години компанията ни участва в изграждането на някои от големите инфраструктурни обекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Основаваща се на практически опит и високо квалифициран персонал, фирмата АКВА ТЕМПУС ООД, е в състояние да предложи най - подходящите решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора, независимо от обема и сложността на работа.
"Аква Темпус" ООД бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите си, непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати. Поръчките към нас се изпълняват винаги в уговорения срок и с гарантирано качество.
Свържете се с нас на посочените координати !
Очакваме Ви ! 

УСЛУГИ

Услугите, които АКВА ТЕМПУС ООД извършва са следните :
- инфраструктурно строителство ;
- инженерингова дейност ;
- проектиране, изграждане, възстановяване и ремонт на пътища, водопроводи, канали, газопроводи, жилищни, обществени, търговски и производствени обекти в страната и чужбина ;
- строително - технологични услуги със специализиране механизация и транспорт ;
 - консултантска дейност ;
- управление на проекти и други дейности ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
ЦВЕТА АТАНАСОВА ОВЧАРОВА
ВЛАДИМИР ЯНКОВ СТОИЛКОВ

Понеделник, 03 Ноември 2014г. 13:02ч.

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

Адрес: с. Дропла

Тел.: 058/600 548;

E-mail:pkustrem@b-trust.org

ЗА НАС

ПК "Устрем" е производствена кооперация, която е разположена на територията на село Дропла, община Балчик, област Добрич. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива, дружеството е насочена в сферата на селското стопанство.
Кооперацията извършва производство, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция. ПК "Устрем" отглежда зърнени, клубеноплодни и технически култури. Занимава се още с изграждане на предприятия за производство на хляб и сладкарски изделия.  Продукцията се реализира на вътрешния и външния пазар.
Производствена кооперация "Устрем" разполага с квалифициран екип от земеделци и богата материална база, с помощта, на която продукцията е с високо ниво на качество.
Благодарение на това, че кооперацията спазва стандартите и изискванията за качество е със стабилно наложени позиции на пазара.  ПК "Устрем" е коректен, стабилен и надежден партньор и производител.

УПРАВЛЕНИЕ

Председател :
ДИМИТЪР ГАВРАИЛОВ ДИМИТРОВ
Управителен съвет :
АНТОН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
АЛЕНТ ЕМЕЛОВ АПТИЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ГАВРАИЛОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯН ИВАНОВ АНАНИЕВ
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
Контролен съвет :
ВАРОЛ ЮМЕРОВ БЕЙТУЛОВ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КОЛЕВА
ТОДОР ДИМИТРОВ КАРАГЕОРГИЕВ

Понеделник, 03 Ноември 2014г. 11:39ч.

ТИ ВИ 67 ООД

ТИ ВИ 67 ООД 

Адрес: гр. Ботевград, ул. Цар Освободител 14

ЗА НАС

ТИ ВИ 67 ООД е дружество с ограничена отговорност, което се намира в град Ботевград, област София. Фирмата е регистрирана през 2009 година и разполага с хлебозавод, където произвежда висококачествени тестени закуски и хляб.
За своите клиенти, дружеството произвежда и предлага :
- Хляб ;
- Специален хляб : ръжен, пълнозърнест, царевичен, както и обредни хлябове ;
- Тестени закуски ;
- Сладкарски изделия.
ТИ ВИ 67 ООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в бранша. Също така разполага и с всички необходими машини и съоръжения, с помощта, на които да извършва производството. За дружеството, качеството седи преди всичко, ето защо стриктно се спазват стандартите и изискванията.
ТИ ВИ 67 ООД е сред утвърдените производители, които са изградили безупречен авторитет, благодарение на висококачествената си продукция, с отлични вкусови показатели.
Винаги коректни към своите клиенти и партньори, ние от ТИ ВИ 67 ООД, Ви очакваме !
Свържете се с нас !

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на компанията е госпожа ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА МИКОВА, а неин съдружник е господин ТИХОМИР ТРИФОНОВ МИКОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БРАЗДИ

Адрес: с. Велино, ул. Вела Пискова 42

Тел.: 05344/286;

Факс:05344/287;

E-mail:brazdi@b-trust.org

ЗА НАС

ППК "Бразди" е производствено потребителна кооперация, намираща се в село Велино, област Шумен.  Дружеството развива своята основна икономическа дейност, в сферата на селското стопанство. Кооперацията извършва производство и търговия с висококачествена селскостопанска продукция.
ППК "Бразди"е специализирана в зърнопроизводството и животновъдството.
Кооперацията отглежда следните култури :
- пшеница ;
- царевица ;
- слънчоглед ;
- ечемик.
Занимава се още и с отглеждането на крави и телета, като кравите са 90 броя.
Животинската и земеделската продукция, която Производствено потребителна кооперация "Бразди", предлага е с гарантиран произход, отлично качество и чудесни вкусови показатели. Това е така, защото при производството и преработката се използват само висококачествени материали и се спазват всички стандарти и изисквания за качество.
ППК "Бразди" е кооперация наложена на земеделския пазар, с качество, коректност, атрактивни цени и отлично обслужване на клиенти и партньори.
Заповядайте при нас ! 

УПРАВЛЕНИЕ

Председател:
ЖИВКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
Управителен съвет:
ХРИСТО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
ЗЛАТКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ РАДЕВ РУСЕВ
ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
БОГДАН ТОНЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
ЖИВКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
Подгласници в управителния съвет:
РУМЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
Контролен съвет:
ГАНКА МАРЧЕВА ПЕНОВА
ИВАНКА АНТОНОВА ВЪРБАНОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
Подгласници в контролния съвет:
РУМЕН ИЛИЕВ ТОДОРОВ

Петък, 31 Октомври 2014г. 16:00ч.

ЯНУЛОВ И КО ЕООД

ЯНУЛОВ И КО ЕООД

Адрес: гр. Свети Влас, ул. Река Дунав 3

E-mail:yanulov_co@mail.bg

Web site: www.yanulov.hit.bg

ЗА НАС

ЯНУЛОВ И КО ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, намиращо се в град Свети Влас, община Несебър, областБургас. Фирмата ни се развива с основна икономическа дейност, насочена в областта на строителството. Ние притежаваме собствен склад за строителни материали, който отвори врати официално в началото на месец март 2009 година. В него ще намерите богато разнообразие от качествени строителни материали, както и стоки за бита. Всички наши продукти и услуги са на атрактивни цени !
Ако имате нужда от ВиК услуги, то тогава Вие сте попаднали на точното място! Разполагаме с квалифициран екип, който се занимава с извършването на услугите. Разполагаме и с необходимите материали и съоръжения, с които качествено да се справяме с поставените задачи.
Нашата мисия е Ви предложим най-качествените услуги и стоки, които ще доставим и монтираме във Вашия дом, офис, вила или хотел.
Не се колебайте и се свържете с нас на посочените координати !
Очакваме Ви !

ОБЕКТИ

Наши завършени обекти са :
- В.С. Сън Палас - Свети Влас ;  
- В.С. Ривиера - Свети Влас ;
- К-с Манастира 1,2 - Свети Влас ;
- К-с Долче Вита 1 - Свети Влас ;
- К-с Лазур 1,2,3,4,5 - Свети Влас ;
- К-с Камбани 1,2 Свети Влас ;
- К-с Бриз - Свети Влас ;
- К-с Южен Бряг - Свети Влас ;
- хотел Мираж - Бургас ;
- К-с Манастира - к.к.Пампорово ;
- К.с. Луксозни Къщи - Свети Влас ;
- К-с Сън Вилидж - Свети Влас ;
- жилищна част и бар Вариате - Сл.Бряг ;
- Родопска база Жанет - гр.Несебър ;
- частична реконструкция - Поморие-център ;
- Яхтено Пристанище-Марина-Диневи - Свети Влас ;
- Сладоледен цех - с.Оризаре ;
- х-л Оникс ;  
- х-л Лариса ;
- Пожарна инсталация Складове - Девня ;
- Почивна база Лозенец ;
- К-с Арена 1 ;
- х-л Еър София - Свети Влас ;
- над 110 еднофамилни къщи и семейни хотели ;
- БСУ Бургас ;
- почивен к-с Делфин - Свети Влас ;
- к-с Етъра 1,2,3 - Свети Влас ;
- к-с Бадемите - Свети Влас ;
- к-с Каса Дел Мар - Свети Влас ;
- х-л Марс 1,2,3 - Свети Влас ;
- х-л Трявна - Свети Влас ;
- сграда Трявна Биич ;
- База Юридически факултет - Свети Влас ;
- х-л Лазур ;
- частична реконструкция-водопровод и канал %315,200,160 - Бургас, %125 Инцираки -Свети Влас, %110 Поморие ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ЛЮБОМИР ЯНЕВ ЯНУЛОВ.


Четвъртък, 30 Октомври 2014г. 16:50ч.

ХИМГАРДСИСТЕМ ООД

ХИМГАРДСИСТЕМ ООД

Адрес: гр. Пирдоп, Индустриална зона

Тел.: 02/988 23 66;

Факс:02/981 09 06;

Моб.тел.: 0888/866 353;

E-mail:chimgard@mail.bg

ЗА НАС

ХИМГАРДСИСТЕМ ООД е фирма, чието седалище се намира в град София, но базата и е в град Пирдоп, Софийска област. Дружеството е вписано в Търговския регистър през 2000 година, но има над 15 годишна история. Основната икономическа дейност на фирмата е извършване на комплексни строителни и ремонтни дейности в индустрията. Занимава се още с комплексно проектиране на обекти, стоманени конструкции, саморазливни подове, покривни и стенни обшивки, ремонтни дейности и други.
Дружеството разполага с общо нает персонал от 78 висококвалифицирани души, които притежават нужния опит, компетентност и желание за работа !
Химгардсистем ООД има на свое разположение за изпълнение на проектите си със:
- богата и съвременна строителна техника ;
- специализирана апаратура, машини и инструменти ;
- собствени производствени бази ;
Химгардсистем ООД е член на строителен консорциум ПОРТ БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ, което е гарант за висококачествено изпълнение на дейностите.
ХИМГАРДСИСТЕМ ООД е дружество, което неуморно е работило за изграждането на едни стабилни позиции, на един безупречен авторитет и в чест на максималното задоволяване на клиентите.

УСЛУГИ

ХИМГАРДСИСТЕМ ООД е фирма специализирана в извършването на следните услуги :
- Комплексно проектиране на промишлени обекти ;
- Изработка, доставка и монтаж на стоманени конструкции ;
- Изпълнение и монтаж на стоманобетонови конструкции ;
- Монтаж на покривни и стенни обшивки ;
- Монтаж на стоманена и РVС дограма ;
- Монтаж на полимербетонови вани ;
- Монтаж, усилване, подмяна и укрепване на стоманени ферми в промишлени халета ;
- Ремонт и поддръжка на стоманени и стъклопластови баки, тръбопроводи и съоръжения;
- Покривни хидроизолации ;
- Изработка, доставка и монтаж на стоманени тръбопроводи за вода, газ, нефт и други ;
- Демонтаж, монтаж на клапи, компенсатори и др. съпътстващи стоманените тръбопроводи съоръжения ;
- Изработка, доставка, монтаж и опроводяване на ел., КИП и А апаратура ;
- Доставка и монтаж на тръбопроводи от PVC, полиетилен и полипропилен ;
- Изработка, доставка, монтаж на ВиК ;
- Комплексни строително-монтажни дейности ;
- Демонтаж и монтаж на апаратура и оборудване за обогатителни фабрики ;
- Пясъкоструене, антикорозионна и огнезащита за агресивни среди на стоманени и стоманобетонни конструкции ;
- Специализирани покрития за високи температури, висока абразивност, маслоустойчивост, силна агресия на различни концентрации киселини, основи, водороден прекис, производство на гипс и др. ;
- Всички видове саморазливни подове, химическа защита, киселинноустойчиви облицовки и др.


Сряда, 29 Октомври 2014г. 16:17ч.

ЯЗОН ООД

ЯЗОН ООД

Адрес: гр. Варна,  ж.к. Западна промишлена зона, ул. Банат 37 /срещу Топливо/

Тел.: 052/505 738;

Факс:052/575 773;

Моб.тел.: 0888/505 738;

E-mail:office@yazon-bg.com

Web site: www.yazon-bg.com

ЗА НАС

Фирмата ЯЗОН ООД е създадена през 1998 година, със седалище и адрес на управление град Варна. Дружеството се развива с основна икономическа дейност внос, търговия и дистрибуция на електроинсталационни материали, кабели, осветителни тела, електроапаратура.Фирмата предлага изделия, които са продукти на сертифицирани и утвърдени производители от страната и чужбина.
Дейността и организацията на фирмата е приведена съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000. През 2004г. е сертифицирана по ISO 9001:2000, серт. №156596 / 22.06.2004, а през 2007г. е ресертифицирана със серт. №219529 / 22.06.2007г. Тези системи Ви дават гаранция за качество и сигурност.
ЯЗОН ООД е дистрибутор на световно известни марки като : ЕЛКАБЕЛ, ULTRALUX, WAGO, EATON, GUNSAN, KOPOS KOLIN, ARDIC и много други утвърдени марки.
Компанията притежава складови бази за търговия на едро в градовете Варна, Св.Влас и Плевен, както и с утвърдена магазинна мрежа за търговия на дребно. Магазинната мрежа обхваща територията на цяла Варна. ЯЗОН ООД осигурява транспорт и до Вашите обекти. Това е с цел да бъде удобно за клиентите и да бъдем близо до тях. Наши трайни и сериозни партньори са фирми от сферата на търговията, електромонтажа и строителството.
Фирма ЯЗОН ООД е създадена с основна мисия да бъде максимално полезна за своите клиенти и те да останат максимално удовлетворени от съвместната ни работа. В продължение на над 15 години ръководството на фирмата гради квалифициран екип и създава ценности у своя персонал, които да допринесат за изпълнението на тази мисия. За служителя на фирма ЯЗОН ООД клиента винаги е бил и ще бъде на първо място.
Нарастващата конкуренция и желанията на клиента налагат поддържането на все по-голяма и все по-качествена гама от стоки. През изминалите години ние успяхме да отберем и да отсеем за Вас над 6000 номенклатури, отговарящи на всички стандарти за качество.
За да бъдем по-близко до Вас - нашите клиенти, търговските ни мениджъри са винаги на разположение да отговорят на Вашите въпроси, да се срещнат с Вас или да съдействат за реализирането на Вашите проекти. За възникнали технически въпроси можете да получите адекватна консултация от нашия инженерен отдел.
Заповядайте при нас !
Очакваме Ви !

КОНТАКТИ

 

Складова База Варна:
ЗПЗ, ул. „Банат” 37 срещу Топливо, тел. 052/ 505 738, факс: 052/ 575 773, GSM: 0888 505 738, e-mail: office@yazon-bg.com,
Складова База Плевен:
ул. „Георги Кочев” 90, тел./факс: 064/ 804 791, GSM: 0886 006 012; e-mail: pleven@yazon-bg.com
Гр. Варна
Магазин: ЗПЗ, бул. „Владислав Варненчик” 277, тел./факс: 052/ 503 218; GSM: 0885 503 218,
Магазин: ул. „Дунав” 12А, тел.: 052/ 601 100; GSM: 0886 626 788
Магазин: ул. "Любен Каравелов" 30, тел.: 052/ 601 852, GSM: 0886 626 580
Магазин: ул."Ген. Столетов" 92, тел.: 052/ 607 718, GSM: 0886 626 530
Магазин: ул. „Котел” 2, до Операта, тел./факс: 052/ 600959; GSM: 0887 957 102
Гр. Свети Влас
Магазин: тел./факс: 056/ 950 076; GSM: 0888 810404, vlas@yazon-bg.com
Отдел Маркетинг
Станислав Никифоров: тел.: 052/ 575 772; GSM: 0888 42 42 33, office@yazon-bg.com
Отдел Инженеринг
Анелия Добчева: тел.: 052/ 575 774; GSM: 0886 084746, aneliya@yazon-bg.com
Търговки мениджъри
Ненко Желев: GSM: 0888 42 49 83
Йорданка Желева: GSM: 0888 30 88 05
Димитринка Джендова: GSM: 0887 37 36 90 (за гр.Бургас, к.к Сл.Бряг)
Даниела Якимова: GSM: 0886 00 60 12 (за Плевен)
Отдел счетоводство
Диaна Вълева: тел: 052/575 778
Силвена Тодорова: тел: 052/575 777
acc@yazon-bg.com

ОНЛАЙН МАГАЗИН

ON LINE SHOP